از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٩
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
دوسیه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:07 ق.ظ
دوسیه: 1- آوار برداری1- آوار برداری1398/2/3 10:07 ق.ظ
دوسیه: 2- پی کنی2- پی کنی1398/2/3 10:08 ق.ظ
دوسیه: 3- فونداسیون3- فونداسیون1398/2/3 10:08 ق.ظ
دوسیه: 4- بتن ریزی4- بتن ریزی1398/2/3 10:08 ق.ظ
دوسیه: 5- اسکلت بندی5- اسکلت بندی1398/2/3 10:08 ق.ظ
دوسیه: 6- اجرای سقف6- اجرای سقف1398/2/3 10:09 ق.ظ
دوسیه: 7- دیوار چینی7- دیوار چینی1398/2/3 10:09 ق.ظ
دوسیه: 8- اجرای نما8- اجرای نما1398/9/19 02:19 ب.ظ