از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
  
  
  
دوسیه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:12 ق.ظ
دوسیه: 1- کلنگ زنی1- کلنگ زنی1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 2- آوار برداری2- آوار برداری1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 3- پی کنی3- پی کنی1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 4- فونداسیون4- فونداسیون1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 5- بتن ریزی5- بتن ریزی1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 6- اسکلت بندی6- اسکلت بندی1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 7- اجرای سقف7- اجرای سقف1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 8- دیوار چینی8- دیوار چینی1398/9/19 02:20 ب.ظ
دوسیه: 9- اجرای نما9- اجرای نما1398/9/19 02:20 ب.ظ