از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١
  
  
  
  
01
  
01 تخریب
02
  
02 آوار برداری
03
  
03 اسکان موقت
04
  
04 کلنگ زنی
05
  
05 پی کنی
06
  
06 فونداسیون
07
  
07 بتن ریزی
08
  
08 اسکلت بندی
09
  
09 دیوارچینی
10
  
10 اجرای سقف
11
  
11 ایزوگام
12
  
12 اجرای نما
13
  
13 احداث
14
  
14 افتتاحیه
30
  
30 بازدید
31
  
31 تفاهم نامه
32
  
32 شناساییمسکن محرومین
33
  
33 بهسازی معابرحاشیه نشینی
34
  
34 مصاحبه
35
  
35 جلسه
36
  
36 دیدار
37
  
37 معارفه
38
  
38 خیرین مسکن ساز
39
  
39 بودجه و اعتبارات
40
  
40 حساب 100
41
  
41 خدمات آنلاین
42
  
42 سامانه های فناوری و اطلاعات
43
  
43 ماشین آلات
44
  
44 مصالح ساختمانی