از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ٢ اردیبهشت ١٣٩٨
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 5671
  
1398/02/02یزدN-980202-30معاونت عمران روستاییمسکن روستایی

مسکن روستایی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/3.jpg
  
1398/02/02یزدN-980202-29معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییمسکن روستایی

مسکن روستایی

  
1398/02/02گیلانN-980202-27معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

تسهیلات مقاوم سازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/5.jpg
  
1398/02/02لرستانN-980202-26معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییواگذاری زمین

واگذاری زمین

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/23.jpg
  
1398/02/02عمومیN-980202-25معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل

​بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/8.jpg
  
1398/02/02همدانN-980202-24معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات, سیل

تسهیلات

  
1398/02/02آذربایجان غربیN-980202-23معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی

​مسکن روستایی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/06.jpg
  
1398/02/02گلستانN-980202-22معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/6.jpg
  
1398/02/02گلستانN-980202-21معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییبازسازی, مصالح ساختمانی

​بازسازی

  
1398/02/02کردستانN-980202-20معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1398/02/02سمنانN-980202-19معاونت عمران روستاییرانش زمین

جابجایی روستا

  
1398/02/02چهارمحال و بختیاریN-980202-18معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری

مسکن شهری

  
1398/02/02کرمانشاهN-980202-17معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

  
1398/02/02کرمانشاهN-980202-16معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8184.JPG
  
1398/02/02گلستانN-980202-15معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی سیل

  
1398/02/02زنجانN-980202-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3.jpg
  
1398/02/02عمومیN-980202-13معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات, سیل

تسهیلات سیل

  
1398/02/02خوزستان, فارسN-980202-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​ارزیابی سیل

  
1398/02/02آذربایجان غربیN-980202-11معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1398/02/02مازندرانN-980202-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

تسهیلات سیل

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C2.gif
  
1398/02/02قزوینN-980202-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییگردشگری

گردشگری

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
1398/02/02فارسN-980202-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

بازسازی سیل

  
1398/02/02خراسان رضویN-980202-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی

  
1398/02/02کرمانشاهN-980202-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/27.jpg
  
1398/02/02خراسان شمالیN-980202-05معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی

  
1398/02/02آذربایجان غربیN-980202-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1398/02/02آذربایجان شرقیN-980202-03سایربنیاد مسکن

بنیاد مسکن

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/2.jpg
  
1398/02/02اردبیلN-980202-02حوزه ریاستارتحال همکاران

​ارتحال همکاران

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/IMG_8119.JPG
  
1398/02/02عمومیN-980202-01معاونت پشتیبانی, معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​بازسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/8.jpg
  
1398/01/31عمومیN-980131-28حوزه ریاست, سایرارتحال همکار

ارتحال همکاران

1 - 30بعدی