از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ٣ شهریور ١٣٩٨
  
  
  
مسئول انجام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
توضیحات
  
  
  
  
  
ضمیمه ها
  
گذشتگان
  
موارد مربوط
  
نوع محتوا
  
  
  
ویرایش
تکمیل گردیدنخیر
پروژهتست 1
تاریخ ارجاع1396/2/18 11:00 ب.ظ
مسئول انجام
الهه خورشیدیه
% مکمل15 %
اصلاح شد1396/2/17 01:27 ب.ظ
اصلاح شده توسطAli Asgari
اولویت(1) بلند
برنامه ایجاد شده توسط
برنامه تغییر داده شده توسط
پروژهتست 1
پروژهتست 1
تاریخ آغاز1396/2/15 11:00 ب.ظ
توضیحات

ندارد

ساخته شد1396/2/17 01:27 ب.ظ
ساخته شده توسطAli Asgari
شمارش فرزندان مورد0
شمارۀ فرزندان پوشه0
شناسه1
ضمیمه ها
گذشتگان
موارد مربوط
نسخه1.0
نوع محتواکار
نوعتست 1
وضعیت کاردر پیشرفت
ویرایش