از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

​​​

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
توسعه دهید نمایش :  ‎(69)
توسعه دهید نمایش : 04 کلنگ زنی ‎(19)
توسعه دهید نمایش : 05 پی کنی ‎(17)
توسعه دهید نمایش : 06 فونداسیون ‎(19)
توسعه دهید نمایش : 07 بتن ریزی ‎(32)
توسعه دهید نمایش : 08 اسکلت بندی ‎(44)
توسعه دهید نمایش : 09 دیوارچینی ‎(104)
توسعه دهید نمایش : 10 اجرای سقف ‎(56)
توسعه دهید نمایش : 12 اجرای نما ‎(170)
توسعه دهید نمایش : 14 افتتاحیه ‎(5)
توسعه دهید نمایش : 31 تفاهم نامه ‎(2)
توسعه دهید نمایش : 32 شناسایی ‎(24)

 فیلم‌های مرتبط با مسکن محرومین

  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
کلمات کلیدی
شمارش= 1110
  
1401/09/02زنجانN-14010902-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/09/01گلستانN-14010901-02معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/08/30گلستانN-14010830-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/08/24سیستان و بلوچستانN-14010824-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/08/17گلستانN-14010817-03معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/07/24گلستانN-14010724-01دفتر نمایندگی ولی فقیه, حوزه ریاست
https://bme.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86/mahromin_0003.gif
  
1401/07/24گلستانN-14010724-07دفتر نمایندگی ولی فقیه, معاونت امور مسکن شهری
  
1401/06/21عمومیN-14010621-04حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/06/13گلستانN-14010613-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/06/12گلستانN-14010612-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/06/08سمنانN-14010608-06حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
https://bme.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86/mahromin_0002.gif
  
1401/06/05خراسان رضویN-14010605-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86/mahromin_0011.gif
  
1401/06/05خراسان جنوبیN-14010605-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/مسکن%20محرومین/mahromin_0008.gif
  
1401/05/30بوشهرN-14010530-03دفتر نمایندگی ولی فقیه, معاونت پشتیبانی
  
1401/05/25سیستان و بلوچستانN-14010525-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/05/24سیستان و بلوچستانN-14010524-07معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/05/05فارسN-14010505-05معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/05/04بوشهرN-14010504-04دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1401/04/27عمومیN-14010428-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C/divar00005.jpg
  
1401/04/26آذربایجان غربیN-14010428-07حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1401/04/23گلستان, عمومیN-14010425-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86/mahromin_0012.gif
  
1401/04/23گلستان, عمومیN-14010425-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/04/15آذربایجان غربیN-14010415-03حوزه ریاست
https://bme.ir/NewsPics/مسکن%20محرومین/mahromin_0008.gif
  
1401/04/15آذربایجان غربیN-14010415-08حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/04/05گلستانN-14010405-01معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/04/05چهارمحال و بختیاریN-14010405-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/04/04قزوینN-14010404-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/04/01قزوینN-14010401-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/03/23بوشهرN-14010323-05معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/03/10کرمانشاهN-14010310-16معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
https://bme.ir/NewsPics/مقاوم%20سازی/moghvem00060.jpg
  
1401/03/10کرمانشاهN-14010310-17حوزه ریاست
  
1401/03/10خراسان رضویN-14010310-20معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/03/08آذربایجان غربیN-14010308-05دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1401/03/07لرستانN-14010307-02دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1401/03/07زنجانN-14010307-28دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1401/02/28همدانN-14010228-18دفتر نمایندگی ولی فقیه
  
1401/02/26خوزستانN-14010226-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/02/26عمومیN-14010226-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/02/18اصفهانN-14010218-04معاونت امور مسکن شهری
  
1401/02/18فارسN-14010219-02حوزه ریاست, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستایی
  
1401/02/17بوشهرN-14010217-11حوزه ریاست
  
1401/02/15خراسان جنوبیN-14010217-01حوزه ریاست
  
1401/02/12بوشهرN-14010217-03حوزه ریاست
  
1401/02/11آذربایجان شرقیN-14010211-04معاونت عمران روستایی
  
1401/02/10کرمانN-14010210-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/02/10آذربایجان شرقیN-14010211-04معاونت عمران روستایی
  
1401/02/06فارسN-14010206-08معاونت پشتیبانی
https://bme.ir/NewsPics/مسکن%20محرومین/mahromin_0010.gif
  
1401/02/04خراسان شمالیN-14010204-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/02/04خراسان شمالیN-14010204-17معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
  
1401/01/30فارسN-14010130-09معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
1 - 50بعدی