از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

 درخواست پشتیبانی

نام خانوادگی *
نام
استان *
واحد سازمانی
سایت مربوطه
بخش مربوطه
موضوع

توضیحات
پیوست
لطفا مستندات خود را ارسال نمایید.

 پیگیری درخواست

​لطفا کد پیگیری خود را وارد نمایید:

 خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.SP2016.FilterByColumn.FilterByColumn_New.FilterByColumn_New, Samix.SP2016.FilterByColumn, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d23ad0099af7ab31 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 402980a0-9958-90c2-fd8c-72d5ee67d5a4.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.SP2016.FilterByColumn.FilterByColumn_New.FilterByColumn_New, Samix.SP2016.FilterByColumn, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d23ad0099af7ab31 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)